Временные выставки

"Беларуское антирежимное искусство"

Белaруская община Эстонии создала выставку антирежимного искусства, которая помогает составить представление о репрессиях, имеющих место в сегодняшней Беларуси. Выставка отражает гражданскую позицию художников, наравне с чувствами белaруского общества по поводу происходящего: боль, гнев, беспомощность, страх, безысходность. Произведения заставляют осознать, что сегодняшняя ситуация в Беларуси – результат неосмысленных преступлений тоталитаризма. Как и зверские преступления, совершаемые российскими военными против мирного населения Украины, это звенья одной цепи, говорящие о том, что общества России и, находящейся под ее влиянием, Беларуси, не извлекли уроков из истории и достигли той стадии, когда подобные преступления снова стали возможными.

9 августа 2020 года в Беларуси прошли фальсифицированные президентские выборы, вызвавшие бурю возмущения в стране. Народ вышел на мирные протесты, переросшие в масштабное демократическое движение против нелегитимного лидера. Однако эти демонстрации с участием десятков тысяч человек проходили в условиях двадцати шести летнего режима Лукашенко и были жестоко подавлены массовыми репрессиями. По состоянию на май 2022 года политзаключенными в Беларуси признаны 1162 человекa, тысячи репрессированы. В коллективной памяти беларусов всё еще живет и травма коммунистического террора, одним из свидетелей которого является лес Куропаты, где в период с 1932 по 1941 год органы НКВД расстреляли десятки, а то и сотни тысяч человек. Обстоятельства гибели этих людей до сих пор не расследованы, и они до сих пор лежат в земле Куропат. Попытка стереть коллективную память также является одним из преступлений, за которое несет ответственность режим Лукашенко.

"Беларуское антирежимное искусство" напоминает нам, что Беларусь сейчас подвергается таким же тоталитарным репрессиям, o которых рассказывают камеры этого музея. Режим Лукашенко, камеры КГБ и российское вторжение в Украину - проявления одного и того же зла. Неравнодушные художники и гражданe выступающие против этого зла дают нам надежду, что когда-нибудь добро победит.


БЕЛАРУСКАЕ АНТЫРЭЖЫМНАЕ МАСТАЦТВА


Суполка беларусаў што жывуць ў Эстонii стварыла выставу антырэжымных мастацкiх твораў, якая дапамагае скласці ўражанне аб рэпрэсіях, якія цяпер адбываюцца ў Беларусі. Выстава адлюстроўвае грамадзянскую пазіцыю мастакоў, але і адчуванні з боку грамадства да таго, што адбываецца: боль, злосць, бездапаможнасць, страх, безвыходнасць. Творы дазваляюць усвядоміць, што сённяшнiя падзеi ў Беларусі з'яўляюцца вынікам неасэнсаваных злачынстваў таталітарызму. Як і жорсткія злачынствы расейскіх вайскоўцаў у дачыненнi да мірнага насельніцтва Украіны, гэта звёны аднаго ланцуга, якія кажуць аб тым, што грамадства Расеі і, знаходзячайся пад яе ўплывам, Беларусі, не вынеслі урокі з гісторыі і дасягнулі стадыі, калі падобныя злачынствы зноў сталі магчымыя.

9 жніўня 2020 года ў Беларусі прайшлі фальсiфiкаваныя прэзідэнцкія выбары, якія выклікалі хвалю абурэння ў краіне. Людзі выйшлi нa мірныя пратэсты, якія перараслі ў маштабны дэмакратычны рух супраць нелегітымнага лідaра. Аднак гэтыя дэманстрацыі з удзелам дзесяткаў тысяч чалавек адбываліся ва ўмовах дваццацi шасцi гадовага рэжыму Лукашэнкі і былі падаўленыя масавымі рэпрэсіямі. Па стане на травень 2022 года ў Беларусі палітвязнямі былі прызнаныя 1162 чалавекi, тысячы былі рэпрэсаваныя. У калектыўнай памяці беларусаў жыве i траўма камуністычнага тэрору, адным са сведкаў якогa з’яўляецца Курапацкі лес, дзе ў перыяд з 1932 па 1941 гады органы НКУС расстрaлялi дзясяткі, а то і сотні тысяч чалавек. Абставіны смерцi гэтых людзей яшчэ не расследаваны, і яны да гэтага часу ляжаць у глебе Курaпатaў. Спроба сцерці калектыўную памяць таксама з'яўляецца адным са злачынстваў, за якія нясе адказнасць рэжым Лукашэнкі.

«Беларускае антырэжымнае мастацтва» нагадвае нам аб тым, што ў Беларусі зараз адбываюцца такія ж таталітарныя рэпрэсіі, аб якiх распавядаюць камeры гэтага музею. Рэжым Лукашэнкі, вязьні КДБ і ўварваньне Расеі ва Ўкраіну — гэта праявы таго ж зла. Неабыякавыя мастакі i грамадзяне, якія супрацьстаяць гэтаму злу даюць нам надзею, што калі-небудзь дабро пераможа.Открыт до 28.05.23.При вводе адреса Вы даёте согласие на получение новостной рассылки Vabamu. Вы всегда можете при желании отказаться от новостной рассылки.